logo1

Golden Visa

Άδεια διαμονής 5 ετών σε επενδυτές ακινήτων

Η δικηγορική εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και το δίκτυο συνεργατών της σε όλο τον κόσμο, που περιλαμβάνει εξειδικευμένους δικηγόρους στο δίκαιο ακινήτων και το δίκαιο ιθαγένειας, αξιολογητές ακινήτων και συμβολαιογράφους, αναλαμβάνει τις διαδικασίες διαχείρισης, χρηματοδοτικής μίσθωσης και διάθεσης ακινήτων, καθώς και την έκδοση Golden Visa στην Ελλάδα, για υπηκόους ξένων χωρών.

Απόκτηση άδειας παραμονής
μέσω επένδυσης

Το Ελληνικό κράτος παρέχει τη δυνατότητα σε πολίτες τρίτων χωρών, που προτίθενται να επενδύσουν τουλάχιστον 250.000 ευρώ για την αγορά ακινήτου, να αποκτήσουν άδεια διαμονής 5 ετών, η οποία μετά τη λήξη μπορεί να ανανεωθεί, για τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και τα μέλη της οικογένειάς του.

Σύμφωνα με τον νόμο Ν.4146/2013), σε επενδυτές κεφαλαίου άνω των 250.000 ευρώ χορηγείται άδεια παραμονής στους ιδίους και στα μέλη της οικογένειάς τους με δικαίωμα ανανέωσης εφόσον το ακίνητο παραμένει στην ιδιοκτησία τους. Η άδεια παρέχει επίσης το δικαίωμα να ταξιδεύουν ελεύθερα εντός της Ε.Ε.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα είναι οι εξής:

 • ιδιοκτησία ακινήτου
 • σε περίπτωση από κοινού ιδιοκτησίας αξίας 250.000 ευρώ, οι ιδιοκτήτες είναι σύζυγοι
 • σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κοινής ιδιοκτησίας, κάθε επένδυση ανέρχεται τουλάχιστον σε 250.000 ευρώ
 • σε περίπτωση πολλαπλής ιδιοκτησίας, η συνολική αξία όλων των ακινήτων πρέπει να υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ
 • σε περίπτωση που το ακίνητο αποκτήθηκε από εταιρεία, δικαιούχος της άδειας είναι ο μοναδικός μέτοχος

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές τρίτων χωρών, μπορούν να εισέλθουν στη χώρα με Visa τύπου D και πριν την ημερομηνία λήξης της θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες συναλλαγής για το ακίνητο και να έχουν υποβάλλει την πενταετή άδεια διαμονής. Πριν από τη λήξη της χορηγηθείσας άδειας των 5 ετών, πρέπει να υποβάλουν αίτηση για ανανέωσή της για άλλα 5 έτη, υπό την προϋπόθεση ότι το ακίνητο παραμένει στην ιδιοκτησία τους.
Για τη χορήγηση της άδειας δεν είναι υποχρεωτικό για τους δικαιούχους να διαμένουν για συγκεκριμένη χρονική περίοδο στην Ελλάδα.

Εξειδικευμένη και Αποτελεσματική
Νομική Κάλυψη

Με εμπειρία και γνώση στη διαδικασία, η δικηγορική εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ διασφαλίζει τις διαδικασίες για τη χορήγηση άδειας Golden Visa στην Ελλάδα για αλλοδαπούς υπηκόους.

Η εταιρεία αναλαμβάνει και υλοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες, με αξιοπιστία, ταχύτητα και σεβασμό στις ανάγκες του πελάτη της.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες ενδεικτικά:

  • Επιλογή ακινήτου
  • Διαπραγμάτευση με τον πωλητή
  • Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού
  • Έκδοση Ελληνικού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
  • Έλεγχος της νομικής και ιδιοκτησιακής κατάστασης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο
  • Διαδικασίες τραπεζικών εμβασμάτων προς τις δημόσιες αρχές και τον πωλητή
  • Καταχώριση πράξεων στα Ληξιαρχεία και τις Κτηματολογικές αρχές
  • Προετοιμασία των σχετικών συμβάσεων
  • Νομική εκπροσώπηση κατά τη διαδικασία αγοράς
  • Υπολογισμός φόρου
  • Μεταφράσεις νομιμοποιητικών εγγράφων
  • Σύνταξη όλων των σχετικών εγγράφων που επιβεβαιώνουν την αγορά του ακινήτου και απαιτούνται για την Άδεια διαμονής
  • Υποβολή αίτησης για Άδεια Διαμονής
  • Παραλαβή και παράδοση της Άδειας Διαμονής


Πέραν των ανωτέρω, η εταιρεία παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες, όπως επί παραδείγματι, ενεργεί ως φορολογικός εκπρόσωπος για τον πελάτη της, ενεργεί ως θεματοφύλακας όλων των εγγράφων που σχετίζονται με το ακίνητο, διαχειρίζεται το ακίνητο για την εξασφάλιση εισοδήματος και λοιπές υπηρεσίες.

Συχνές
Ερωτήσεις

 1. Είμαι πολίτης τρίτης χώρας που κατέχω ή προτίθεμαι να αποκτήσω ακίνητο στην Ελλάδα είτε ως φυσικό πρόσωπο, είτε ως μέτοχος/κάτοχος εταιρικών μεριδίων σε νομικό πρόσωπο ή έχοντας συνάψει μίσθωση σε τουριστικό ακίνητο. Μπορώ να αποκτήσω, μετά την αγορά του ακινήτου, άδεια διαμονής στη χώρα; Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω;
 2. Σε ποια υπηρεσία υποβάλλεται η αίτηση για άδεια διαμονής; Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται;
 3. Μπορώ να αποκτήσω περισσότερα του ενός ακίνητα με αυτοτελή αξία μικρότερη των 250,000 ευρώ και συνολική αξία ίση ή μεγαλύτερη του ποσού αυτού;
 4. Υποχρεούμαι να αποδείξω την πηγή των εισοδημάτων μου;
 5. Η άδεια διαμονής μού παρέχει τη δυνατότητα να εργάζομαι ή να ασκώ οικονομική δραστηριότητα;
 6. Ποια μέλη της οικογενείας μου δικαιούνται άδειας διαμονής; Τα τέκνα μου έχουν πρόσβαση στη δημόσια εκπαίδευση; Έχω πρόσβαση στο σύστημα υγείας;
 7. Δικαιούμαι να ζητήσω μελλοντικά Ελληνική ιθαγένεια;
 8. Έχω τη δυνατότητα με τη θεώρηση εισόδου ή την άδεια διαμονής να ταξιδεύω στον χώρο Σένγκεν;
 9. Διαμένω ήδη στη χώρα με άδεια διαμονής ως οικονομικά ανεξάρτητο άτομο. Έχω τη δυνατότητα να μεταβάλω την άδεια διαμονής μου σε πενταετή, λόγω κατοχής ακινήτου;
 10. Έχω εισέλθει στην Ελλάδα με τουριστική θεώρηση εισόδου, προκειμένου να προβώ σε αγορά ακινήτου. Μπορώ να αιτηθώ άδειας διαμονής;
Γιάννης Μαρακάκης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Πληκτρολογίστε τον όρο αναζήτησης