Η δικηγορική μας εταρεία έχει εξειδίκευση και πολυετή εμπειρία στην εκπροσώπηση Ελλήνων και αλλοδαπών ναυτικών και των οικογενειών τους σε περίπτωση ατυχημάτων κατά την υπηρεσία τους σε πλοία. Έχουμε χειριστεί με επιτυχία εκατοντάδες υποθέσεις Ελλήνων και αλλοδαπών ναυτικών ενώπιον Ελληνικών Δικαστηρίων, ή σε αλλοδαπές δικαιοδοσίες σε συνεργασία με εξειδικευμένους ξένους δικηγόρους,. Σε πολλές περιπτώσεις εκπροσωπήσαμε ομάδες ναυτικών ή και ολόκληρα πληρώματα και τις οικογένειές τους σε σοβαρά πολυπρόσωπα ναυτικά ατυχήματα και ναυάγια.

Ο χειρισμός τέτοιων υποθέσεων απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία. Η νομοθεσία είναι πολύ ειδική, οι υποθέσεις δικάζονται συνήθως από Ναυτικά Δικαστήρια, οι εφαρμοστέοι νόμοι και κανονισμοί έχουν σε μεγάλο βαθμό θεσπιστεί από διεθνείς ναυτιλιακούς οργανισμούς, ενώ οι εναγόμενοι πλοιοκτήτες, εφοπλιστές, διαχειριστές, ασφαλιστές, αλληλασφαλιστικοί οργανισμοί, νηογνώμονες συνδέονται ως επί το πλείστον με περισσότερες από μια χώρες.