Η δικηγορική μας εταιρεία έχοντας εκτεταμένη εμπειρία και εξειδίκευση στο δίκαιο των ακινήτων (real estate) παρέχει στους πελάτες της ενημέρωση και συμβουλές σε ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία της αγοράς, πώλησης και μίσθωσης ακινήτων. Πέραν των συμβουλευτικών υπηρεσιών για την καλύτερη, ταχύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των πελατών μας, η Νομική Υπηρεσία παρέχει υπεύθυνα στους πελάτες της εταιρίας εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου αναλαμβάνοντας τον έλεγχο του νομικού καθεστώτος και του καθεστώτος των τίτλων του ακινήτου στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή/και Κτηματολογικό Γραφείο, την προετοιμασία των συμβολαίων καθώς και την νομική εκπροσώπησή τους σε απλές και σύνθετες αγοραπωλησίες ακινήτων

Μάθετε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις για ζητήματα που αφορούν στους ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα

1. Είμαι πολίτης τρίτης χώρας που κατέχω ή προτίθεμαι να αποκτήσω ακίνητο στην Ελλάδα είτε ως φυσικό πρόσωπο, είτε ως μέτοχος/κάτοχος εταιρικών μεριδίων σε νομικό πρόσωπο ή έχοντας συνάψει μίσθωση σε τουριστικό ακίνητο. Μπορώ να αποκτήσω, μετά την αγορά του ακινήτου, άδεια διαμονής στη χώρα; Εάν ναι, ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω;
2. Σε ποια υπηρεσία υποβάλλεται η αίτηση για άδεια διαμονής; Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται;
3. Μπορώ να αποκτήσω περισσότερα του ενός ακίνητα με αυτοτελή αξία μικρότερη των €250,000 ευρώ και συνολική αξία ίση ή μεγαλύτερη του ποσού αυτού;
4. Υποχρεούμαι να αποδείξω την πηγή των εισοδημάτων μου;
5. Η άδεια διαμονής μου παρέχει τη δυνατότητα να εργάζομαι ή να ασκώ οικονομική δραστηριότητα;
6. Ποια μέλη της οικογένειάς μου δικαιούνται άδειας διαμονής; Τα τέκνα μου έχουν πρόσβαση στη δημόσια εκπαίδευση; Έχω πρόσβαση στο σύστημα υγείας;
7. Δικαιούμαι να ζητήσω μελλοντικά ελληνική ιθαγένεια;
8. Έχω τη δυνατότητα με τη θεώρηση εισόδου ή την άδεια διαμονής να ταξιδεύω στο χώρο Σένγκεν;
9. Διαμένω ήδη στη χώρα με άδεια διαμονής ως οικονομικά ανεξάρτητο άτομο. Έχω τη δυνατότητα να μεταβάλω την άδεια διαμονής μου σε πενταετή, λόγω κατοχής ακινήτου;
10. Έχω εισέλθει στην Ελλάδα με τουριστική θεώρηση εισόδου, προκειμένου να προβώ σε αγορά ακινήτου. Μπορώ να αιτηθώ άδεια διαμονής;